Privacyverklaring

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens Karen Luiken Woninstyling & Fotografie verzamelt, waarom deze gegevens verzameld worden en wat ermee gedaan wordt. Het is belangrijk dat er zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan en daarom wordt deze persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld.

In het kort komt de privacyverklaring erop neer dat de persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor en met bescherming van:
• Noodzakelijke doelen voor een goede uitvoer van de opdracht
• Niet met anderen gedeeld worden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoer van diensten of activiteiten
• Beveiligde website en zorgvuldig opslaan persoonsgegevens

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van Karen Luiken Woningstyling & Fotografie. Karen Luiken Woningstyling & Fotografie is niet
verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen die op de website worden genoemd.

Doeleinden
De persoonsgegevens worden niet verzameld of gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij hiervoor van tevoren toestemming is gegeven.

Gebruik van diensten Karen Luiken Woningstyling & Fotografie
Wanneer je gebruik maakt van de diensten van Karen Luiken Woningstyling & Fotografie, wordt er soms gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken.
Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden door Karen Luiken Woningstyling & Fotografie bewaard conform de wettelijke
bewaarplicht.

Communicatie
Wanneer je een e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in het e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms zijn persoonsgegevens nodig die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk de vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden.

Formulieren
De website bevat formulieren die gebruikt worden voor het plaatsen van bestellingen, het aangaan van overeenkomsten of om in contact te komen
over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of het bestellen van een pakket.

Dienstenpakketten
Voor het leveren van diensten zijn de volgende gegevens nodig:
volledige naam, geslacht, e-mailadres, adres(sen), telefoonnummer en voor een woning die niet door jezelf wordt bewoond, het adres van die woning. Deze gegevens worden ook doorgegeven aan derden bijvoorbeeld voor het maken van 360 graden foto’s, NEN meetrapporten, plattegronden, een (toekomstige) makelaar etc. 

Bij verdenking op ongeregeldheden ten behoeve van de Wwft, kan het verplicht zijn (door overheidsinstanties ) dat de persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van het onderzoek.

Referenties
Referenties zijn heel belangrijk. Het meewerken aan een referentie wordt erg gewaardeerd. Uiteraard is het mogelijk om een referentie te plaatsen op de website zonder een naamsvermelding.

Beeldmateriaal
Het is mogelijk dat tijdens de voorbereidingen en uitvoer van een dienst beeldmateriaal wordt verzameld. Alleen met toestemming en in gezamenlijk overleg kan dit geplaatst worden op social media of op de website.

Bewaartermijn
De gegevens die verstrekt worden, bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van de opdracht en zolang de wettelijke bewaarplicht dat verlangt.

Derden
Vaak wordt er gebruik gemaakt van derden bij de uitvoering van diensten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot persoonsgegevens, worden er passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat deze gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. In geen geval verkoopt Karen Luiken Woningstyling & Fotografie persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging
Karen Luiken Woningstyling & Fotografie heeft passende maatregelen genomen om de verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Deze verplichting worden ook opgelegd aan derden die worden ingeschakeld bij het uitvoeren van diensten.

Websitebezoek
Wanneer de website www.karenluiken.nl bezocht wordt, dan worden de technische kenmerken van het bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP- adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Er wordt niet nagegaan na wie welk IP-adres op welk moment
gebruikt. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses bewaard.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de computer. Deze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast worden cookies toegepast om bijvoorbeeld het gebruik van de website te kunnen analyseren en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren.

Social Media
Karen Luiken Woningstyling & Fotografie maakt gebruik van social media om informatie te delen rondom ontwikkelingen op bijvoorbeeld styling- en fotografiegebied , een kijkje achter de schermen te geven etc. Karen Luiken Woningstyling & Fotografie is te volgen op Facebook, Instagram en LinkedIn. Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit Karen Luiken Woningstyling & Fotografie verbonden. Je gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform. Er wordt gebruik gemaakt van de advertentiemogelijkheden van social media platforms. Welke gegevens social media platforms van jou verzamelen, heeft Karen Luiken Woningstyling & Fotografie geen invloed op. Dit staat in de voorwaarden van het social media platform vermeld en is vaak ook te beheren in de instellingen van het eigen social media profiel.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens
Er bestaat altijd het recht om na te gaan welke persoonsgegevens van jou in de gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer deze persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kun je ons verzoeken je persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen worden zo snel mogelijk behandeld.

Veranderingen
Deze tekst en de hieruit vloeiende principes kunnen op elk moment door Karen Luiken Woningstyling & Fotografie gewijzigd worden. Elke aanpassing zal op deze website bekend worden gemaakt. Om deze reden is het aan te raden om deze webpagina regelmatig te raadplegen. Het huidige privacy beleid is samengesteld in januari 2022.

Aansprakelijkheid
Karen Luiken Woningstyling & Fotografie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ondervonden wordt door gebruik van persoonsgegevens dat plaatsvindt zonder toestemming van Karen Luiken Woningstyling & Fotografie.

Uitzonderingen
Karen Luiken Woningstyling & Fotografie, behoudens de hierboven genoemde uitzonderingen, uitsluitend persoonsgegevens ter beschikking aan derden indien het daartoe op grond van een wettelijk voorschrift verplicht wordt gesteld.

Nog vragen of onduidelijkheden?
Wanneer er vragen zijn die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord of wanneer je suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud daarvan of
wanneer je klachten hebt over de manier waarop er met de persoonsgegevens omgegaan wordt, neem dan contact op via e-mail info@karenluiken.nl of per post. Tevens bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Karen Luiken Woningstyling & Fotografie
Botterlaan 50
1503 JZ Zaandam
Nederland
06-12359839
info@karenluiken.nl